FEM-Design
سری ویدیویی دوره مقدماتی FEM-Design  قسمت دوم: شروع مدلسازی در اینجا قسمت دوم سری ویدیویی دوره مقدماتی FEM-Design را مشاهده می نمایید. این قسمت به شروع ایجاد یک مدل جدید می پردازد و شامل موارد زیر است:


 • معرفی طبقات و ابعاد و ترازهای آنها برای مدلسازی سازه های متعارف
 • ترسیم آکسهای سازه
 • آشنایی با ساختار پالتهای ستون، دال و دیوار در FEM-Design
 • چگونگی تکثیر طبقات
 • ابزارهای کمک رسم و روشهای دادن مختصات نقاط
 • لایه ها در محیط ترسیم
 • چگونگی تغییر دادن ارتفاع یک طبقه پس از ترسیم کلیه المانهای آن 


سری ویدیویی دوره مقدماتی FEM-Design  قسمت اول: محیط کاربری ویدیوهای آموزشی راهی سریع و آسان برای فراگیری برنامه های مهندسی هستند. در اینجا قسمت اول سری ویدیویی دوره مقدماتی FEM-Design را مشاهده می نمایید. این قسمت به محیط کاربری می پردازد: 


 • آشنایی با ماژولهای FEM-Design
 • آشنایی با قسمتهای محیط کاربری شامل منوی اصلی، ریبونها، تولبارها، نوار حالت، محیط ترسیم و پالتها
 • کار با موس: تغییر نقطه دید و انتخاب المانها
 • سیستم مختصات
 • ابزارهای کمک رسم و روشهای دادن مختصات نقاط
 • لایه ها در محیط ترسیم
 آشنایی سریع با شیوه کار در FEM-Designبه کمک این مثال نحوه کار با برنامه را به سرعت فرا خواهید گرفت. در این مثال تاکید زیادی بر واقعی بودن سازه مدل شده نبوده و هدف، آشنایی اجمالی با قسمتهای مختلف محیط برنامه و منطق آن است. نکات اصلی در این مثال آموزشی عبارتند از:


 • آشنایی با محیط کار برنامه
 • آشنایی با نوار دستورات هندسه سازه
 • آشنایی با نوار دستورات بارگذاری
 • آشنایی با نوار دستورات تحلیل
 • آشنایی با نوار دستورات طراحی بتن، طراحی فولاد، و طراحی ژئوتکنیکی پی

کنترل ظرفیت باربری پی ساختمان در FEM-Design در این مثال علاوه بر مرور مراحل ایجاد هندسه و بارگذاری سازه، با طراحی ژئوتکنیکی پی در تطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان آشنا خواهید شد. نکات اصلی در این مثال آموزشی عبارتند از:


 • چگونگی افزودن پی به مدل
 • چگونگی افزودن بستر خاکی به مدل
 • آشنایی با طراحی اندرکنشی پی


 طراحی سازه ای پی در FEM-Designدر این مثال که توسط نمایندگی ایران تهیه شده، قابلیت تحلیل اندرکنش استاتیک سازه، پی، و خاک توسط المان 3DSoil مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از المان 3DSoil به جای فنرهای وینکلر در زیر پی ساختمان سبب می شود توزیع تنشهای زیر ساختمان دقیقتر بدست آید. در این مثال تاثیر این توزیع تنشها بر  طرح سازه ای پی و حتی روسازه بررسی شده و نتایج جالبی بدست آمده است. 


 سرفصلهای اصلی در این مثال آموزشی عبارتند از:


 • روشهای مدل کردن واکنش تکیه گاهی زمین در تحلیل سازه ای پی
 • مثالی از مدلسازی بستر پی با فنر
 • چگونگی انتخاب ضریب برکنش بستر ks
 • طراحی آرماتورهای پانچینگ پی گسترده
 • طراحی آرماتورهای خمشی دال پی گسترده
 • افزودن خاک زیر پی و تحلیل اندرکنش استاتیکی سازه - پی - خاک 


نمایندگی ها

دفاتر